Начало » Публикации » Модел за превенции


Модел за превенция на рисковите фактори, повлияващи поведението на деца от училищна възраст

Надежда Пантелеева, Психолог

Изграждането на пълноценни модели на живот, които една личност трябва да следва, е сложен и комплексен процес. Той се съпровожда от продуктивни социални, общообразователни и други контакти. Като резултат от него се формира типа поведение, което представлява човека като негова вътрешна същност и външна форма на изява. Особено влияние оказват при формирането на тази проблематика рисковите фактори.Те могат да променят екстремално човешкото поведение.

В началото на XXI век нашето общество живее в среда на непрекъснато променяща се икономика и ценностна ориентация, което прави много хора лабилни и податливи на тези рискови фактори. Формират се рискови групи от различно естество. Не е тайна, че в много голяма степен в тях попадат  децата в училищна възраст. Това определя необходимостта именно към тях българското училище да насочи превантивната си работа.

В ОУ ”Васил Априлов” това се осъществява в няколко направления: информационно, образователно, социално и културно. Целта е информационната среда да осигури провеждането на продуктивни образователни дейности, посочващи алтернативите пред изграждащата се личност. Разглеждани от психологическа, социална и физиологична гледна точка те могат да бъдат основа за един рационален, текущ и бъдещ избор. Всички знаем, че най-вече в ученическа възраст младите хора могат да бъдат положително повлияни за този избор и да бъдат максимално отдалечени от директното влияние на рисковия фактор. Изграждането на модел: „познай - избери - опитай“ е много по-подходящ от еднополюсния модел „опитай”.

Мотивирани от горното в нашето училище разработихме стратегия, чиято основна цел е да се подпомагат учениците да преодолеят негативизма, натрупан от рисковите фактори, както в училище, така и в домашна, и в другарска среда. Предоставихме им необходимата информация, която да определи техния познавателен статус и да изгради поведение реагиращо качествено на рисковите фактори.

Първата част обхваща административната организация:

 1. Въвеждане на строг пропускателен режим на входа на училището от охрана.

2.  Въвеждане на отличителни табелки за персонала и учителския колектив.

3. Стриктно спазване на графика за дежурствата и отразяване на възникналите проблеми в специална тетрадка.

4. Провеждане на родителски срещи за разискване на рисковите проблеми съвместно с представители на социалните служби, комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица и полицията.

 Втората част включва холистичната рамка за работа с деца - психологична, образователна и възпитателна дейност:

 І. Индивидуална работа с учениците:

1. Изготвяне на индивидуална диагностично-прогностична характеристика на децата в риск.

Цел: Откриване на цялостен системен подход към развитието на детето за подобряване на поведенческия му статус.

2. Индивидуални консултации.

Цел: Установяване на близък контакт и доверие, което да допринесе за постигане на конструктивна промяна в детето.

3. Професионално ориентиране

Цел: Откриване и развитие на умения и нагласа за извършване на определена трудова или спортна дейност като начин за преодоляване на поведенчески дефицити и качествена реализация в живота.

ІІ. Групова работа:

Тренинг “Кой съм аз”

Цел: Изграждане на Аз - концепцията на детето

1. Тренинг “Аз и другите”

Цел: Развиване възможността за сътрудничество и общуване със съученици, формиране на чувство за отговорност за себе си, един за друг, както и за приятели попаднали в критични или рискови ситуации. В процеса на обучението е важно разбирането, че приятелят е главния източник на подкрепа в рискови ситуации.

2. Тренинг “Моите силни и слаби места”

Цел: Осъзнаване на положителните и отрицателни черти в характера на човека.

3. Тренинг “Как да се държим в обществото”

Цел: Усвояване на умения и нагласа за качествено поведение в обществото.

4.  Тренинг “Как да помогнем на своите другари”

Цел: Развиване на умения за ценностно изясняване, себеразбиране, автономност, самоконтрол и асертивност, които спомагат за туширане на агресивността.

5.  Тренинг “Креативност”

Цел: Развиване на умения за отделяне на необходими и достатъчни условия за решаване на проблеми, които провокират агресивно поведение.

6. Тренинг “Въведение в сексуалността”

Цел: Получаване на точна информация за сексуалността и изграждане на ценности, които мотивират нормално сексуално поведение и начин за борба със сексуалното насилие.

7. Тренинг “Решаване на конфликти”

Цел: Развиване възможността за сътрудничество и общуване с другите, умение за безпрепятствено разглеждане на преимуществата и недостатъците на различни възгледи, от което се развива толеранс към грешките, тушира се агресивността и се развива интелектуална активност.

8. Тренинг “Дрогата – голямо НЕ”

Цел: Развива се самоопределяне, целеполагане, изясняване на ценностите и вземане на решения, като се представят здравни факти, научни елементи и насоки за профилактика и отказване от злоупотреба с наркотични вещества.

9. Час на полицая – проведен еднократно в училището.

Не беше възможно провеждането на други такива занятия, поради затруднения в координирането на дейностите между полиция и училище. Отчитам , че такава форма на занятия е с добър ефект. Ето защо пледирам този проблем, за по-добрата координация, да се реши на по-висока инстанция между двете институции.

10. Екологичното образование в нашето училище се отразява изключително благоприятно върху възпитанието на подрастващите. Целта му е да се повиши чувствителността на младите хора към природата, даване на знания и умения за справяне с основните екологични проблеми във всекидневието, разбиране на глобалните екологични придизвикателства и изграждане на екоповедения.

11. Направление “Провокиране на творчески възможности” се базира на факта, че всеки от нас има определени заложби и наклонности. Нашите преподаватели по изкуствата се опитват да създадат условия и предпоставки за тяхното откриване, развитие и изява. Целта тук е да се стимулират и обогатят творческите възможности на децата, защото всички знаем огромната мощ на арт-терапията за преодоляване на характеровите дефиците. В работата си колектива на училището се стреми да използва иновационни форми и методи на работа и в този смисъл училищния театър е такава форма, която ангажира вниманието на учениците и способства със зареждането им с повече положителни емоции и изграждане на гражданско поведение.

12. Направление “Гражданско образование„ - работят всички класни ръководители. Основна цел е формирането и изграждането на практически и социални нагласи и умения във връзка със семейните отношения, училище, работна среда и държава, което води до изграждане на отговорно гражданско поведение. В процеса на работа децата се запознават със Закона и Правилника на Народната просвета, Закона за правата на детето, Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Конвенцията за защита на децата.

 Третата част включва работа с родителите:

1. На родителски срещи всички родители се запознава със Закона за правата на детето, Закона за борба с противообществетите прояви на малолетни и непълнолетни, Правилника за вътрешния ред на училището, Правилник за безопасни условия и охрана на труда в училище.

2. Получават копие от книжката на МОН “ Как да предпазим децата си” частта “Съвети към родителите”.

3. Провеждат се индивидуални и групови консултации по даден проблем свързан с техните деца, както и относно разбирането на техните физиологични, емоционални, интелектуални или социални потребности.

 За съжаление в днешно време много родители са изгубили контакт с децата си. Младите непрекъснато ги провокират, като не проявяват желание за каквото и да било. На родителите им е трудно да осъзнаят, че децата им ще се чувстват много по-добре, ако те имат свой живот на двойка в семейството вместо непрекъснато да им натякват, че се жертват за тях , за да ги нахранят и облекат. Двойката трябва да съществува и да се проявява като такава дори по време на криза. Това е най-доброто средство да се постигне равновесие и да се намали напрежението -  като се подели.

В заключение искам да подчертая, че апробирания от нас Модел за превенция на рисковите фактори, ни убеждава в необходимостта от сериозни промени в българското училище по посока на развиване на пълния потенциал на децата, на техния инструментариум за справяне с трудностите в обучението, общуването и опазването на себе си.

Това е възможно, ако се прилага екологичния подход, които предвижда промяна в отношението към детето и към средата, в която то се развива, живее и общува.

Литература

Зонис,К. Алкохолът и другите наркотици.Сорос,1992

Зонис,К. Спин. Сорос,1992

Зонис,К.Въведение в сексуалността. Сорос,1992

Коларова,Д.,Меретев,Т. Водене на спорове.Послание-96

Рангелова,Ц.Програма”Ориентация към решение”.С.,2004

Рангелова,Е.,Кривирадева,Б.Преодоляване на агресията у деца. С., 2004

Русева,Д. Програма за работа на родители на млади правонарушители. С., 2004

Таушева,С.Моите права са мои отговорности.С., 1997

Вълчев,В.Интерактивни методи и групова работа в гражданското образование.С.,2004

Козлов,Н. Трудные игры. М.,1997

Хрящевой,Н. Психогимнастика в тренинге.Ювента.,1999

Дохорова,Д. Давай дружит! М.,1997

Борисов,Е. Психологический кружок.М.,1997

Сидерова,Н. Арт- терапии.М 2001